Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.