Γράφτηκε από: 
το Μαύρο Σκύλο

ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ